Kunskap skapar utveckling och framgång

Kunskap skapar utveckling och framgång!

Av Thomas Mørch Henriksen, Analytiker, FactFactory www.factfactory.dk

Företagsledare är med där besluten tas och där förutsättningar för resultat skapas. Med rätt kunskap kan besluten bli ännu bättre och resultatet mer positivt. Det blir möjligt för ledningen att peka på de områden där det bäst lönar sig att göra förändringar och förbättringar i verksamheten.
När man grundar beslut på fakta – och inte bara på erfarenhet och magkänsla – tar man färre felaktiga beslut, vilket i slutändan innebär ett mer positivt resultat.

Detta gäller både inom försäljning och marknadsföring, men också inom personalledning. Det handlar både om att skapa nöjda kunder och nöjda medarbetare. Därför är det viktigt att ha kunskapen om var i verksamheten företaget skall fokusera sina insatser för att bli ännu bättre.

Vi har precis avslutat en integrerad medarbetar- och kundanalys åt företaget B.O Bøger och presenterat resultaten för ledning och butikschefer. Resultatet från de två undersökningarna har gett ledningen värdefull information om butikskedjans styrkor och svagheter, och var det är lönsammast att göra förbättringar i verksamheten. I synnerhet har det varit intressant att se att vissa saker, som har stor betydelse för kundnöjdheten, också är mycket viktiga för medarbetarnöjdheten. Det betyder, att B. O. Bøger på en rad områden fick bekräftat att de är duktiga på att göra både kunder och medarbetare nöjda. Det är viktigt, att ledningen också får kännedom om vad företaget har för styrkor, så att man kan upprätthålla den höga nivån.

Att använda resultatet

”Samarbetet med FactFactory har gett oss ett bra material att utgå i från, och resultaten kommer att ingå i beslutsunderlaget för vår framtida organisationsutveckling”, säger Jørn Bach, VD för B. O. Bøger.

Direkt efter att resultaten hade presenterats delades butikscheferna in i grupper där de fick diskutera hur de kunde använda resultaten från undersökningen i praktiken för att göra kunder och medarbetare ännu mer nöjda och lojala. Huvudrapporten från undersökningarna skulle skapa grunden till en handlingsplan för butikskedjan som helhet. Utöver detta fick varje butik sin egen kund- och medarbetarrapport, där analysen gick mer in på djupet hos de enskilda butikerna. Detta gjorde det möjligt att göra en målinriktad handlingsplan för varje butik, speciellt anpassad för butikens kunder och medarbetare.

Det är inte två företag som är lika

Varje företag är unikt och därför är det viktigt att modellen bakom en kund- och medarbetaranalys är flexibel. Genom ett nära samarbete med våra kunder tar vi fram en mall som är anpassad för den enskilda verksamheten. Det är vår erfarenhet, att kunderna på detta sätt får det största utbytet av undersökningen. När vi kundanpassar våra analysmodeller, får kunden en mer operativt brukbar kunskap. Ju mer anpassad analysen är till det aktuella företaget, desto bättre kan företaget omsätta den nya kunskapen i handling.

Precis som varje företag är unikt, är också varje avdelning eller butik i en större organisation också unik. Därför kan det vara en god idé att kombinera den flexibla analysmodellen med en rapport som går in i djupet på varje enhet. På detta sätt har B.O Bøger fått ett verktyg för att skapa konkreta handlingsplaner – både för kedjan som helhet och för varje enskild butik.

Om FactFactory
FactFactory är en analysfirma som kännetecknas av hög fackkunskap kombinerat med affärsmässig förståelse och insikt.
www.factfactory.dk