Användningsområden

Användningsområden för enkäter och undersökningar

Olika typer av enkätundersökningar.
I enkätverktyget skapar du enkelt själv den undersökning du tänker göra. Använd  någon av systemets
befintliga enkätmallar eller så skapar du en helt ny enkät. Här är exempel på undersökningar som kan genomföras med hjälp av ett enkätverktyg:

 • Medlemsundersökningar
  En medlemsundersökning är ett effektivt sätt att föra en dialog med medlemmarna på och samtidigt få en systematisk insamling av medlemmarnas värderingar, behov, förväntningar och prioriteringar av de tjänster ni erbjuder. På detta sätt fås ett systematiserat underlag för att målstyra och prioritera tjänster i förhållande till medlemmarnas önskemål och förväntningar.
 • Kursutvärderingar
  Kursutvärderingar är ett effektivt redskap för att förbättra undervisningen, t.ex. som ett pedagogiskt redskap för den enskilde läraren samt för att finna olika problem inom undervisningen. Kursutvärderingar används för att dokumentera kvaliteten på undervisningen. Detta ger möjlighet att påverka kurser och undervisning med bibehållen kvalitet och som samtidigt är eftertraktad bland de studerande.
 • Kompetensutveckling
  Kompetensutveckling är ett betydelsefullt redskap för att underlätta sammanhangen mellan den enskilde medarbetarens kvalifikationer och arbetsplatsens krav. Kompetensutveckling kan också visa om medarbetaren har kvalifikationer som inte används. En undersökning skapar underlag för en effektiv plan när det gäller fortbildning.
 • Frånvaropolicy – sjukfrånvaro
  Målet med en undersökning om åtgärder mot sjukfrånvaro är att hitta orsakerna till sjukfrånvaron när det gäller både nuvarande sjukanmälningar samt indikationer om eventuella orsaker till framtida sjukfrånvaro. Åtgärder mot sjukfrånvaro ska ha ett förebyggande syfte samtidigt som det fokuseras på en insats där både fysisk och psykisk förslitning minimeras samtidig som medarbetarna trivs.
 • Medarbetarundersökningar
  Medarbetarna är den viktigaste delen i en modern organisation. Deras trivsel är en avgörande faktor för goda prestationer. När medarbetarna trivs betyder det minskad sjukfrånvaro vilket i sin tur betyder konkreta besparingar som kan ses i slutresultatet. En trivselundersökning kartlägger och prioriterar de områden som kan bearbetas för att skapa en ännu bättre arbetsplats.
 • Studieutvärderingar
  En studieutvärdering kan användas för att bedöma kvaliteten på undervisningen så att framtidens elever och studenter enkelt och snabbt kan värdera kvaliteten på sin skola.
 • Kundundersökningar
  Lär känna dina kunder ännu bättre. En kundundersökning är till för att kartlägga kundernas belåtenhet och för att prioritera konkreta tjänsteområden så att kunderna blir ännu nöjdare. Det ger lojala kunder som lätt kan avläsas direkt i slutresultatet.
 • Medborgarundersökning
  Lyssna på medborgarnas åsikter. Nu kan kommuner på ett lätt och snabbt sätt få tillgång till medborgarnas åsikter via en elektronisk medborgarpanel. På det här sättet kan medborgarna få inflytande över de kommunala idéerna och politiken t.ex. infrastruktur, medborgarservice, nya lagförslag m.m. Tillgången till medborgarpanelen fås lätt via kommunens hemsida.
 • Hemsidesutvärdering
  En utvärdering av en hemsida är ett effektivt mått på att identifiera hemsidans osäkra delar. Ni får en snabb överblick av hur ni kan förbättra sidan så att den t.ex. blir mer användarvänlig och därmed förbättras hemsidans värde som helhet. En hemsida som är optimerad efter kundernas behov gör ofta mätbar skillnad i försäljningssiffrorna.
 • Reklamtest
  Nu kan ni testa er nästa reklamkampanj med hjälp av en testpanel. Testpanelen kan värdera hur effektiv er planerade reklamkampanj är och på så sätt kan ni spara in på dyra reklampengar.
 • Enkät som anmälningsfunktion.
  Ni kan också använda enkäter som kontaktformulär, t.ex antingen på en hemsida eller via e-post. Här kan ni enkelt och effektivt samla in anmälningar till exempelvis konferenser, möten, mässor, seminarier eller andra typer av event och sammankomster.

Du kan också låta Kundkoll Sverige stå för delar av, eller hela processen:

Utformning av enkät
Kundkoll hjälper er att ställa rätt frågor på rätt sätt. Vi hjälper er att få ett samband mellan frågeomfånget och den efterföljande önskade analysen av datan. Vi hjälper er att formulera mål för frågorna och ordnar med enkäter efter era designkrav.

Insamling av data
Vi samlar in besvarade enkäter via e-post, webbsidan, brevledes eller via telefon. Vi väljer den metod att samla in data som passar för just er verksamhet och försäkrar er om att ni får så hög svarsprocent som möjligt.

Analys och rapportering
När datainsamlingen är avslutad presenterar vi resultaten för er i önskat rapportformat. Med hjälp av vårt nätverk av kompetent analyspersonal kan vi erbjuda en skräddarsydd lösning, eventuellt även med efterföljande möte där man går igenom undersökningen och föreslår aktiviteter med stöd av resultaten.